Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Uitwerkingsplan Centrumplan
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.Centrumplan-VAS1

7.1 Zienswijzen en beantwoording

Het uitwerkingsplan heeft van 6 december tot 17 januari als ontwerp ter inzage gelegen. Voorafgaand deze periode is het plan tevens in het kader van het wettelijk vooroverleg naar de vooroverlegpartners gestuurd. 
 
Er zijn 2 zienswijzen op het plan ingediend en 1 reactie in het kader van het vooroverleg. In de nota van beantwoording zijn de beide reacties samengevat en van antwoord voorzien, zie bijlage 1. In de nota is tevens aangegeven of en op welke wijze de reacties tot aanpassing van het plan hebben geleid.
 
Gedurende de ontwerpfase zijn nog twee aspecten, zijnde geluid en externe veiligheid nader onderzocht. Deze onderzoeken zijn als ambtshalve  toegevoegd aan het uitwerkingsplan. De conclusies hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen van het plan.
 
Tot slot is als ambtshalve wijziging in de noordoosthoek een klein deel van de bestemming verkeer omgezet in wonen. Hier was abusievelijk de bestemming verkeer getekend wat niet overeenkomt met het in de toelichting beschreven stedenbouwkundig plan.