Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

1.1 Aanleiding

Aanvrager heeft 4 juni 2009 een bouwaanvraag ingediend voor de realisatie van drie woningen op het perceel Koppoellaan 12 in Rijpwetering. Momenteel zijn op de locatie een aantal bedrijfsloodsen en een dienstwoning aanwezig. De bedrijfsloodsen zullen in het kader van voorliggend wijzigingsplan worden gesloopt.
De bestemming van de gronden is momenteel geregeld in het bestemmingsplan 'Rijpwetering'. Ter plaatse geldt de bedrijfsbestemming 'Constructiebedrijf' (Bcb). Het plangebied heeft tevens de aanduiding 'Archeologisch waardevol gebied'.
 
De beoogde bestemming 'Wonen' is volgens de vigerende bestemmingsplanvoorschriften (tegenwoordig planregels) niet mogelijk. In de vigerende bestemmingsplanvoorschriften is in artikel 9, lid 5 een wijzigingsbevoegheid opgenomen. Conform de wijzigingsbevoegdheid zijn burgemeester en wethouders bevoegd om de gronden met de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' (B), te wijzigen in de bestemming 'Woondoeleinden I' (WI).
 
De gemeente Kaag en Braassem is voornemens medewerking te verlenen aan het bouwplan door toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6, lid 1, onder a Wro jo. artikel 9, lid 5 van de voorschriften van het bestemmingsplan Rijpwetering.