Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

4.2 Bedrijven en milieuzonering

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en de bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan, bijvoorbeeld woningen.
 
Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan. In beide gevallen zorgt het aspect milieuzonering ervoor dat bedrijven op een juiste afstand van een gevoelige bestemming komen te staan, met als doel het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit van de bedrijven.
 
Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is het motto: 'Scheiden waar het moet, mengen waar het kan'.
Milieuzonering is niet bedoeld voor het beoordelen van bestaande situaties waarbij gevestigde milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies op minder dan de richtafstand van elkaar staan, maar wordt alleen toegepast bij nieuwe ruimtelijk ontwikkelingen.
 
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In de brochure is een lijst opgenomen, met daarin de minimale richtafstand tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. In totaal zijn er 600 verschillende type bedrijvigheid opgenomen, elk met een eigen milieucategorie.
 
Afwijken van de richtlijnafstanden is mogelijk. De VNG biedt die initiatiefnemers de mogelijkheid om, ondanks de vastgestelde richtlijnen, een gevoelige bestemming binnen de contour van een bedrijf te plaatsen. Hiervoor moet dan wel middels onderzoeken worden aangetoond dat er voor het betreffende plangebied of bedrijf geen sprake is van een overschrijding van de grenswaarden.
 
In het kader van voorliggend wijzigingsplan dient te worden vastgesteld of de beoogde woonbestemming nabijgelegen bedrijven belemmerd in hun bedrijfsvoering. Daarnaast moet worden bepaald of er ter plaatse van de nieuwe woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
 
In de omgeving van het plangebied zijn verschillende bedrijven gevestigd. Uit raadpleging van de VNG-uitgave volgt dat er in geen geval sprake is van een overschrijding van de richtlijnafstand. Er is voldoende afstand tussen de beoogde woningen en de omliggende bedrijvigheid.
 
De ontwikkeling omvat de realisatie van drie woningen. Gelet op de aard van de ontwikkeling, kan worden gesteld dat de ontwikkeling niet voorziet in een milieubelastende activiteit. Ter plaatse van de nieuwe woningen is sprake van een goed woon- en leefklimaat. 
 
Conclusie
Wonen wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming. In het kader van het aspect bedrijven en milieuzonering dient te worden vastgesteld of de ontwikkeling omliggende bedrijvigheid niet belemmert in hun bedrijfsvoering. Uitgaande van de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave kan worden gesteld dat de woningen niet binnen de milieucontour van omliggende bedrijven zijn gesitueerd. Daarnaast is er in het kader van de beoogde ontwikkeling geen sprake van een milieubelastende activiteit. Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de beoogde bestemmingswijziging op basis van de wijzigingsbevoegdheid.