Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Koppoellaan 12 te Rijpwetering
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.KBWPKOPPOELLAAN12-VAS1

4.9 Water

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB’21) ondertekend. Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de “watertoets”: de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem. Ruimtelijke plannen dienen een waterparagraaf te bevatten. Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen moeten in een vroegtijdig stadium van het planvormingsproces de waterbeheerder(s) betrekken. De initiatiefnemer vraagt de waterbeheerder(s) om een wateradvies in de vorm van een watertoets. In de waterparagraaf worden de watertoets en de uitkomsten van het overleg opgenomen. Op basis van de watertoets zal de waterbeheerder Keurontheffing en, indien nodig, een Wvo-vergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewater) verlenen.
 
Beleid Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterbeheerplan
Voor de planperiode 2010-2015 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing zijn. In dit plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en welke maatregelen in het water-systeem worden getroffen. Het nieuwe WBP legt meer dan voorheen accent op uitvoering. De driehoofddoelen zijn:
  • veiligheid tegen overstromingen;
  • voldoende water;
  • gezond water.
Wat betreft veiligheid is cruciaal dat de waterkeringen voldoende hoog en stevig zijn én blijven en dat reke-ning wordt gehouden met mogelijk toekomstige dijkverbeteringen. Water betreft voldoende water gaat het erom het complete watersysteem goed in te richten, goed te beheren en goed te onderhouden. Daarbij wil Rijnland dat het watersysteem op orde en toekomstvast wordt gemaakt, rekening houdend met klimaatverandering. Immers, de verandering van het klimaat leidt naar verwachting tot meer lokale en hevigere buien, perioden van langdurige droogte en zeespiegelstijging. Het WBP sorteert voor op deze ontwikkelingen. Het Watebeheerplan 2010-2015 van Rijnland is te vinden op de website: http://www.rijnland.net/wat_doet_rijnland/waterbeheerplan.
 
Keur en Beleidsregels
Per 22 december 2009 is een nieuwe keur in werking getreden, alsmede nieuwe Beleidsregels. Een nieuwe Keur is nodig vanwege de totstandkoming van de Waterwet en daarmee verschuivende bevoegdheden in onderdelen van het waterbeheer. Verder zijn aan deze Keur bepalingen toegevoegd over het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water in de bodem. De "Keur en Beleidsregels" maken het mogelijk dat het Hoogheemraadschap van Rijnland haar taken als waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met wettelijke regels (gebod- en verbodsbepalingen) voor:
  • waterkeringen (onder andere duinen, dijken en kaden);
  • watergangen (onder andere kanalen, rivieren, sloten en beken);
  • andere waterstaatwerken (o.a. bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen).
De Keur bevat verbodsbepalingen voor werken en werkzaamheden in of bij de bovengenoemde waterstaat-werken. Er kan een ontheffing worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren. Als Rijnland daarin toestemt, dan wordt dat geregeld in een Keurvergunning. De Keur is daarmee een belangrijk middel om via vergunningverlening en handhaving het watersysteem op orde te houden of te krijgen. In de Beleidsregels, die bij de Keur horen, is het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. De Keur en Beleidsregels van Rijnland zijn te vinden op de website: http://www.rijnland.net/beleid/keur_2009 en http://www.rijnland.net/beleid/beleidsregels_en
    
Water in relatie tot ontwikkeling woningen
Huidige situatie
Het projectgebied is gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied van de kern Rijpwetering. Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 2100 m² en nagenoeg totaal verhard. Het plangebied is in de huidige situatie te verdelen in het aan de weg grenzende perceel met het woonhuis en het achterliggende stuk grond met hierop de berdijfsbebouwing van het konstruktiebedrijf. De gronden aan de voorzijde van de woning zijn in gebruik als tuin.
Ten westen van het plangebied is de Rijpwetering gelegen. Voor deze watergang is een beschermingzone opgenomen. De Koppoellaan ter plaatse is een boezemwaterkering.  
 
Toekomstige situatie
De verharding zal in de toekomstige situatie afnemen. De woning voorop het perceel gelegen blijft behouden en achterop het perceel worden drie nieuwe woningen gerealiseerd. De totale bebouwde oppervlakte zal niet meer dan 40 % bedragen en komt neer op circa 290 m². Er is sprake van een afname van de verharding, compensatie is niet vereist.
Voor de betreffende waterkering zal in onderhavig plan een dubbelbestemming worden opgenomen. De dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering' waarborgd de boezemwaterkering.
 
Overleg Hoogheemraadschap
Het bouwplan is 1 oktober 2009 voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Per brief van 7 oktober 2009 laat het Hoogheemraadschap weten een positief wateradvies te geven voor de voorgenomen ontwikkeling op de locatie aan de Koppoellaan. Gelet op de ligging nabij het water van de Rijpwetering dient zowel voor de sloop van het bedrijfspand als voor de nieuwbouw van de drie woningen een vergunning bij het HHR te worden aangevraagd op grond van Rijnlands Keur.
 
Op 15 juni 2010 is het voorontwerp in het kader van het vooroverleg conform artikel 3.1.1 Bro voorgelegd ter beoordeling aan het Hoogheemraadschap. Per brief van 23 juni 2010 laat het Hoogheemraadschap weten een voorlopig wateradvies af te geven voor onderhavig plan. De op het plan gemaakte opmerking dienen conform het beleid te worden meegenomen in de uitwerking van het plan. Indien deze worden verwerkt in het plan kan het Hoogeheemraadschap voor dit plan een positief wateradvies geven.  
Naar aanleiding van de vooroverlegreactie van het Hoogheemraadschap is het wijzigingsplan op meerdere punten aangepast, te weten:
  • toevoegen relevant beleid Hoogheemraadschap van Rijnland;
  • inpassen dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering';
  • mate van toename aan verharding inzichtelijk maken.
 
Conclusie
Een gedeelte van het plangebied valt binnen de beschermingszone van de waterkering. Hiertoe zal in de verbeelding en de regels van voorliggend wijzigingsplan een dubbelbestemming 'Waterstaat-waterkering' opgenomen.Het Hoogheemraadschap geeft na inzicht in de bouwplannen een postief wateradvies af voor de voorgenomen ontwikkeling. Het aspect water zorgt niet voor belemmering. Wel dient voorafgaand aan de werkzaamheden een vergunning te worden aangevraagd op grond van Rijnlands Keur.