Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Hofdijklaan 3
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.PBKBHofdijklaan3-VAS1

1.1 Aanleiding

Het tuinmaterialenbedrijf Baak Sierbestrating is voornemens de bedrijfsvoering te verplaatsen naar het perceel aan de Hofdijklaan 3 te Oud Ade. De vestiging van een dergelijk bedrijf op de Hofdijklaan 3 is echter in strijd met de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West'. Omdat het bestemmingsplan geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid kent, en een buitenplanse afwijking evenmin tot de mogelijkheden behoort is medewerking slechts mogelijk op basis van een uitgebreide planologische afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a sublid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
 
Een dergelijke vergunning kan slechts worden afgegeven indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De vergunning moet dan ook voorzien zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing geeft inzicht in de bij de afweging betrokken belangen en aspecten, alsmede in hoeverre het project past in een breder ruimtelijk verband en perspectief. Behalve op het ruimtelijke aspect wordt daarbij onder meer ingegaan op de (toekomstige) beleidskaders, milieuaspecten en de financiën.