Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Hofdijklaan 3
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.PBKBHofdijklaan3-VAS1

3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie vervangt een groot aantal verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit zoals de Nota Ruimte (2006), Structuurvisie Randstad 2040 en de Structuurvisie voor de snelwegomgeving (2008). Door onder andere nieuwe politieke accenten, veranderende economische omstandigheden, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen zijn de vigerende beleidsdocumenten gedateerd.
 
De visie heeft als doel dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Daarbij gaat de visie uit van het ‘decentraal, tenzij...’ principe. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende mate neergelegd bij gemeenten en provincies. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien:
 • een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies en gemeenten overstijgt;
 • over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan;
 • een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent ofwel in beheer bij het Rijk is.
Nederland concurrerend
Nederland heeft een goede ruimtelijke economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent onder andere een uitstekende internationale bereikbaarheid van stedelijke regio’s en optimale (logistieke) verbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol, de brainport Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de wereld.
 
Nederland bereikbaar
De groei van mobiliteit over de weg, spoor en vaarwegen zal worden gefaciliteerd. De ambitie is dat gebruikers beschikken over optimale ketenmobiliteit via multimodale knooppunten en door goede afstemming van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.
 
Nederland leefbaar en veilig
De woon- en werklocaties in steden en dorpen moeten aansluiten op de kwalitatieve vraag en de locaties voor transformatie en herstructurering worden zo veel mogelijk benut. Waterveiligheid en beschikbaarheid van voldoende zoetwater heeft ruimte nodig en stelt eisen aan de stedelijke ontwikkeling. Nederland behoudt haar unieke cultuurhistorische waarden en heeft een natuurnetwerk dat de flora- en faunasoorten in stand houdt. Het aandeel duurzame energiebronnen zal moeten toenemen.
 
Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent voor alle ruimtelijke plannen:
 1. eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling;
 2. vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt;
 3. mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en bereikbaarheid.
De ladder duurzame verstedelijking richt zich op mogelijke ontwikkelingen. Onderhavig bestemmingsplan betreft een consoliderend bestemmingsplan, waarin de huidige functies worden vastgelegd. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden in dit plan. De ladder is dan ook niet relevant voor dit plan.
 
Planspecifiek
Gezien de kleine schaal van de beoogde ontwikkeling biedt toetsing aan de ladder van duurzame verstedelijking geen meerwaarde.

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen en wijzigings- of uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken.
 
In het Barro worden een aantal projecten die van Rijksbelang zijn met name genoemd en exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten voldoen.Het nationale belang dat het stellen van regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en ruimte.
 
 In het Barro worden voorlopig zes projecten beschreven:
 • Mainport ontwikkeling Rotterdam;
 • Kustfundament;
 • Grote rivieren;
 • Waddenzee en Waddengebied;
 • Defensie;
 • Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.  
Binnenkort zullen nog volgen:
 • Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
 • Ektriciteitsvoorziening;
 • Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • Ecologische hoofdstructuur;
 • Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
 • IJselmeergebied.
Onderhavig plan valt niet binnen een van de projecten aangewezen in de Barro. Voorts betreft een consoliderend plan niet en direct nationaal belang. Vanuit de Barro vloeien dan ook geen specifieke randvoorwaarden voort voor onderhavig plan.
 
Planspecifiek
Gezien de kleinschaligheid van de beoogde ontwikkeling en het feit dat het plan niet valt binnen één van de projecten aangewezen in het Barro, is de ontwikkeling niet strijdig met het Barro.