Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Hofdijklaan 3
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.PBKBHofdijklaan3-VAS1

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voor de aanvraag en verlening van een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing stelt artikel 3.10 van de Wabo dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Voor de uitgebreide procedure geldt afdeling 3.4 van de Awb. Dit houdt in dat het ontwerpbesluit conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd wordt. Hierbij is er de mogelijkheid van zienswijzen voor een ieder (art. 3.12 lid 5 Wabo). Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar maken en in beroep gaan. De Wabo voegt hier aan toe dat het ontwerpbesluit en/of het definitieve besluit op grond van de Wabo of het Besluit omgevingsrecht in bepaalde specifieke gevallen aan specifiek personen of instanties wordt gestuurd.
 
In gevallen waarin een ander bestuursorgaan dan B&W bevoegd gezag is, ligt het ontwerpbesluit tevens ter inzage in de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden uitgevoerd. De beslistermijn van zes maanden begint te lopen op de dag ná de dag van ontvangst van de aanvraag (art. 3.12 lid 7 Wabo). De kennisgeving van het ontwerpbesluit wordt in het witte weekblad en digitaal gepubliceerd. De kennisgeving van het definitieve besluit wordt daarnaast ook nog in de Staatscourant geplaatst.

5.2.1 Zienswijzen

Het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing 'Hofdijklaan 3' heeft van 4 oktober 2012 t/m 14 november 2012 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen.