Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Geestweg 31 Roelofarendsveen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.WPGeestweg31-VAS1

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
 
1.1 plan
het wijzigingsplan Geestweg 31 Roelofarendsveen met identificatienummer NL.IMRO.1884.WPGeestweg31-VAS1 van de Gemeente Kaag en Braassem;
 
1.2 geldend bestemmingsplan
het bestemmingsplan 'Geestweg en Floraweg' zoals de raad van de gemeente Kaag en Braassem dat op 13 mei 2013 heeft vastgesteld;
 
1.3 overige begrippen
voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar artikel 1 van de regels van het geldende bestemmingsplan 'Geestweg en Floraweg';
 
1.4 verwijzing
de regels die deel uitmaken van het geldende bestemmingsplan zijn op dit wijzigingsplan van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de slotbepaling, met dien verstande dat indien in het geldende bestemmingsplan verwezen wordt naar de verbeelding, de bij het wijzigingsplan behorende verbeelding wordt bedoeld.
Artikel 2 Wijze van meten
voor de wijze van meten wordt verwezen naar artikel 2 van de regels van het geldende bestemmingsplan 'Geestweg en Floraweg'.
2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Wonen
Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 7 van het bestemmingsplan 'Geestweg en Floraweg', voor zover relevant, van toepassing.
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 4 Overgangsrecht
4.1 Overgangsrecht voor bouwwerken
 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %.
 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht voor gebruik
 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Artikel 5 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Geestweg 31 Roelofarendsveen' van de gemeente Kaag en Braassem.