Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: 'Suyderbon II' te Rijnsaterwoude
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.WPSUYDERBONII-ONT1

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan:
het wijzigingsplan 'Suyderbon II' te Rijnsaterwoude met identificatienummer NL.IMRO.1884.WPSUYDERBONII-ONT1 van de gemeente Kaag en Braassem
 
1.2 geldend bestemmingsplan:
het bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden-Rijnsaterwoude (2013)', zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juni 2013.
 
1.3 overige begrippen:
voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van de geldende bestemmingsplanregels van bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden-Rijnsaterwoude (2013)' zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 17 juni 2013.
Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt gemeten conform de regels in artikel 2 van het bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden - Rijnsaterwoude'.
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Groen
Op de voor 'Groen' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 9 'Groen' van het bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden - Rijnsaterwoude', voor zover relevant, van toepassing.
Artikel 4 Tuin
Op de voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 16 'Tuin' van het bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden - Rijnsaterwoude', voor zover relevant, van toepassing.
 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 16.2 geldt dat aangebouwde bijbehorende bouwwerken (erkers) zijn toegestaan voor de voorgevel van de woning, mits:
  1. de voorgevelbouwgrens van het hoofdgebouw met maximaal 1 meter wordt overschreden;
  2. de breedte van de aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer bedraagt dan 2/3 van de breedte van het hoofdgebouw.
Artikel 5 Verkeer
Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 17 'Verkeer' van het bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden - Rijnsaterwoude', voor zover relevant, van toepassing.
Artikel 6 Water
Op de voor 'Water' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 18 'Water' van het bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden - Rijnsaterwoude', voor zover relevant, van toepassing.
 
Artikel 7 Wonen
Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 19 'Wonen' van het bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden - Rijnsaterwoude', voor zover relevant, van toepassing.
 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19.1 geldt het volgende:
  1. wegen, straten en paden ten behoeve van verkeersdoeleinden uitsluitend aangrenzend aan de bestemming 'Verkeer';
  2. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.
In afwijking op het bepaalde in artikel 19.2.2 lid e onder 2 geldt het volgende:
  1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt bij vrijstaande woningen 2,0 m.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19.2.2 geldt het volgende:
  1. de voorgevel van hoofdgebouwen dient ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' of op maximaal 2,0 meter afstand van de voorste bouwgrens te worden gebouwd.
3 Algemene regels
Voor de algemene regels wordt, voor zover relevant, verwezen naar hoofdstuk 3 van de planregels van het bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden - Rijnsaterwoude'.
 
In aanvulling op het gestelde in hoofdstuk 3, kunnen burgemeester en wethouders met het oog op een goede stedenbouwkundige inpassing, overeenkomstig het Beeldkwaliteitsplan Suyderbon II dat onlosmakelijk onderdeel is van de regels, nadere eisen stellen ten aanzien van:
  • de situering, oriëntatie, ontsluiting, bouwmassa en vormgeving van de bebouwing;
  • de openbare ruimte en erfafscheidingen.
In aanvulling op het gestelde in hoofdstuk 3 geldt de volgende voorwaardelijke verplichting ten aanzien van parkeren:
  1. Voor zover in hoofdstuk 2 geen specifieke parkeernormen zijn opgenomen, dient bij het wijzigen van het bestaande gebruik en/of het bouwen op grond van de regels in hoofdstuk 2, voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig de 'Nota Parkeernormen 2018', of de rechtsopvolger daarvan.
  2. Van het bepaalde onder a. kan worden afgeweken, indien kan worden aangetoond dat op andere wijze is voorzien in voldoende parkeergelegenheid.
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 8 Overgangsrecht
Op dit wijzigingsplan zijn de overgangsregels uit artikel 30 van het bestemmingsplan 'Kernen Leimuiden-Rijnsaterwoude', voor zover relevant, van toepassing.
 
Artikel 9 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan ''Suyderbon II' te Rijnsaterwoude' van de Gemeente Kaag en Braassem.