Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Zuideinde 119
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1884.WPZUIDEINDE119-VAS1

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
 
1.1 plan
Het wijzigingsplan Zuideinde 119 met identificatienummer NL.IMRO.1884.WPZUIDEINDE119-VAS1 van de Gemeente Kaag en Braassem.
 
1.2 geldend bestemmingsplan
het bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid' zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem op 26 September 2016.
 
1.3 horeca
een bedrijf gericht op het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide en al dan niet ter plaatse te nuttigen dranken en/of etenswaren en/of het verstrekken van logies en/of het exploiteren van zaalaccommodaties.
 
1.4 theeschenkerij
een ruimte geschikt voor groepsactiviteiten, die uitsluitend plaatsvinden binnen een tijdsbestek van een dag, zonder nachtverblijf met een aan de bestemming ondergeschikt horecabedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt. De activiteiten zijn vooral gericht op het overdag verstrekken van in hoofdzaak alcoholvrije dranken en eenvoudige etenswaren aan passerende recreanten.
 
1.5 peil
 • Voor een gebouw of bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatste van die hoofdtoegang;
 • voor een gebouw of bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld voor het begin van de bouw;
 • voor een gebouw of bouwwerk, welke direct grenst aan het water: het gemiddelde waterpeil verhoogd met 1,0 m.
1.6 overige begrippen
voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar artikel 1 van de regels van het geldende bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid'.
 
Artikel 2 Wijze van meten
voor de wijze van meten wordt verwezen naar artikel 2 van de regels van het geldende bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid'.
2 Bestemmingsregels
 
Artikel 3 Recreatie
3.1 Bestemmingsomschrijving
 De op de verbeelding voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. het uitoefenen van activiteiten gericht op watersport en dagrecreatie;
 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie – theeschenkerij': een theeschenkerij;  
 3.  ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - theeschenkerij' is ondergeschikt aan de recreatieve functie horeca toegestaan in de categorie 'horeca tot en met categorie 2' van de Staat van horeca activiteiten; 
met daaraan ondergeschikt:
 1. evenementen;
 2. tuinen, erven en terreinen;
 3. nutsvoorzieningen;
 4. parkeervoorzieningen;
 5. wegen, paden en bermen;
 6. waterlopen en waterpartijen; 
 7. groenvoorzieningen.
3.2 Bouwregels
 
3.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 2. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 3. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding;
 4. de bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2,0 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1,0 m mag bedragen;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m bedragen.
3.2.3 Overkappingen
Voor het bouwen van overkappingen gelden de volgende bepalingen:
 1. overkappingen mogen, achter de voorgevellijn, binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 2. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3,0 m. 
Artikel 4 Waarde - Archeologie 3
Op de voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 13 van het bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid', voor zover relevant, van toepassing.
Artikel 5 Waterstaat - Waterkering
Op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 15 van het bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid', voor zover relevant, van toepassing.
3 Algemene regels
 
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel
Voor de anti-dubbeltelregeling wordt verwezen naar artikel 16 van de regels van het geldende bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid'.
Artikel 7 Algemene bouwregels
Voor de algemene bouwregels wordt, voor zover relevant, verwezen naar artikel 17 van het bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid'.
Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
Voor de algemene afwijkingsregels wordt, voor zover relevant, verwezen naar artikel 18 van het bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid'.
Artikel 9 Algemene wijzigingsregels
Voor de algemene wijzigingsregels wordt, voor zover relevant, verwezen naar artikel 19 van het bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid'. 
Artikel 10 Gebruiksregels
Voor de gebruiksregels wordt verwezen naar artikel 20 van het bestemmingsplan 'Roelofarendsveen Zuid'.
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 11 Overgangsrecht
11.1 Overgangsrecht bouwwerken
 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  1. gedeeltelijk worden vernieuw of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen 2 jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a onder 1 van dit artikel met maximaal 10 %.
 3. Het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub a van dit artikel is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
11.2 Overgangsrecht gebruik
 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 11 lid 2 sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met het plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 3. Indien het gebruik, bedoeld in artikel 11 lid 2 sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 4. Het bepaalde in artikel 11 lid 2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
11.3 Hardheidsclausule
Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan grond en bouwwerken gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kunnen burgemeester en wethouders met het oog op beëindiging op termijn van die met het plan strijdige situatie, ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht met een omgevingsvergunning afwijken.
Artikel 12 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Zuideinde 119' van de Gemeente Kaag en Braassem